Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

MobileLabs Sp. z o.o. przykłada duża wagę do ochrony prywatności.

  • Strona internetowa drugi-numer.pl może zawierać linki do innych stron internetowych. Mobilelabs nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo lub praktyki w zakresie prywatności.

  • Goszcząc na naszej stronie internetowej, mają Państwo dostęp do serwisu bez informowania o swojej tożsamości lub podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Podczas korzystania z naszego serwisu nie będziemy gromadzić żadnych informacji na Państwa temat.

  • Polityka prywatności wchodzi w życie 01.01.2017.

Przetwarzanie danych osobowych przez MobileLabs Sp. z o.o.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma MobileLabs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, dalej MobileLabs.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

MobileLabs przetwarza dane tylko w zakresie umożliwiającym świadczenie klientom usług oraz wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1) umożliwienia świadczenia usługi na podstawie umowy zawartej drogą elektroniczną, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług, rozliczeń z podmiotami trzecimi itp.

2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, (np.: retencja danych o połączeniach na potrzeby postępowań uprawnionych organów, udzielania odpowiedzi na reklamacje, itp.),

3) wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

4) tworzenia zestawień i statystyk na potrzeby własne,

5) przetwarzanie danych do celów podatkowych i rachunkowych.

Dane transmisyjne

Dane transmisyjne są przetwarzane przez nas w celu:

1) wykonania umowy;

2) zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami;

3) wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług;

4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

5) przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez 12 miesięcy od wykonania połączenia lub jego nieudanej próby);

Okres przetwarzania danych

Twoje dane są przetwarzane na czas trwania umowy zawartej drogą elektroniczną, ale także po jej wygaśnięciu w celu:

1) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

statystycznych,

2) dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową,

3) przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów.

Udostępnianie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Nie udostępniamy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Uprawnienia w zakresie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych mają Państwo możliwość złożyć do nas wniosek o:

1) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

2) sprostowanie (poprawienie) danych;

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych;

5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Prawo sprzeciwu

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. Wówczas po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz się skontaktować z MobileLabs elektronicznie pisząc na adres e-mail: kontakt@2nr.pl lub listownie na adres: ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa.

Skarga

W przypadku gdy uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.