Regulamin

Poniżej udostępniamy regulamin usługi 2nr dotyczący naszej dotychczasowej aplikacji. Ponieważ jesteśmy w trakcie tworzenia nowej wersji na urządzenia Android na dole strony udostępniamy dwa regulaminy w plikach pdf dotyczące nowej aplikacji. Regulaminy są dwa ponieważ nowa wersja będzie składać się z wersji podstawowej oraz rozszerzonej.

 

Regulamin usługi „2nr”

Regulamin Usługi 2nr obowiązuje od wersji 1.0.0 do 1.5.0 Aplikacji.

 1. Informacje o spółce I definicje
  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez MobileLabs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656864, posiadającą NIP: 7010648870 oraz REGON: 366258752, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@2nr.pl, strona internetowa: https://drugi-numer.pl/

  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Pojęcia pisane w Regulaminie od dużej litery mają następujące znaczenie:

   1. „Aplikacja” – oprogramowanie komputerowe pod nazwą "2nr" („Drugi Numer”) udostępnione Użytkownikowi przez MobileLabs, niezbędne do korzystania z Usługi, przeznaczone do instalacji na Urządzeniu Mobilnym spełniającym wymagania techniczne opisane w § 6 Regulaminu. Aplikacja dostępna jest do nieodpłatnego pobrania na Urządzenie Mobilne w sklepie internetowym Google Play (play.google.com).

   2. „Drugi Numer” – numer w formacie numeru telefonu, wygenerowany przy pomocy Aplikacji, wykorzystywany przez Użytkownika w charakterze „numeru telefonu”.

   3. „Konsument” – konsument w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

   4. „MobileLabs” – MobileLabs sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, której dane firmowe są wskazane w pkt 1 powyżej.

   5. „Regulamin” – niniejszy regulamin sporządzony i stosowany przez MobileLabs.

   6. „System Informatyczny” – system teleinformatyczny MobileLabs wykorzystywany do świadczenia Usługi, obejmujący w szczególności oprogramowanie komputerowe współpracujące z Aplikacją.

   7. „Umowa” – umowa o świadczenie Usługi, zawarta przez MobileLabs z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie.

   8. „Urządzenie Mobilne” – smartfon lub inne urządzenie mobilne (np. tablet) spełniające wymagania techniczne opisane w § 6 Regulaminu i umożliwiające przesyłanie i odbieranie danych przez sieć Internet.

   9. „Usługa” – usługa opisana w § 2 Regulaminu, świadczona na rzecz Użytkownika przez MobileLabs za pomocą sieci Internet przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego i Aplikacji.

   10. „Użytkownik” – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w § 4 Regulaminu, która zawarła z MobileLabs Umowę o świadczenie Usługi.

 2. Postanowienia ogólne (rodzaj i zakres usługi)
  1. Na zasadach opisanych w Regulaminie MobileLabs świadczy na rzecz Użytkowników Usługę polegającą na:

   1. udostępnieniu Użytkownikowi Drugiego Numeru;

   2. zapewnieniu możliwości odbierania przy pomocy Aplikacji podłączanej do sieci Internet połączeń telefonicznych, SMS i MMS kierowanych przez osoby trzecie na aktywny Drugi Numer udostępniony Użytkownikowi;

   3. umożliwieniu wysyłania SMS do osób trzecich przy pomocy Aplikacji, zgodnie z opcjami (w tym ograniczeniami co do treści i liczby wiadomości) udostępnionymi w Aplikacji; SMS-y mogą mieć określoną w Aplikacji, ustandaryzowaną treść, która nie może być zmieniana przez Użytkownika (np. „zaproszenie do kontaktu” obejmujące informację o Drugim Numerze, na który osoba trzecia może kontaktować się z Użytkownikiem korzystającym z Aplikacji); wysyłanie SMS, o których mowa w niniejszym ppkt 1.3 jest możliwe wyłącznie na numery telefonu komórkowego korzystające z polskich zasobów numeracji (numery polskie), z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej;

   4. umożliwieniu wysyłania do osób trzecich przy pomocy Aplikacji tzw. „notyfikacji”, polegającej na tym, że w telefonie komórkowym osoby trzeciej pojawia się informacja o nieodebranym połączeniu z Drugiego Numeru, pozwalająca „oddzwonić” do Użytkownika na ten Drugi Numer; wysyłanie notyfikacji, o których mowa w niniejszym ppkt 1.4 jest możliwe wyłącznie na numery telefonu komórkowego korzystające z polskich zasobów numeracji (numery polskie), z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej;

   5. zapewnieniu funkcji „poczty głosowej” pozwalającej przy pomocy Aplikacji na odsłuchiwanie komunikatów głosowych nagranych przez osoby trzecie w trakcie połączenia na Drugi Numer w przypadku nieodebrania połączenia, przekierowania połączenia na skrzynkę poczty głosowej lub braku połączenia Aplikacji z siecią Internet; nagrania w ramach funkcji „poczty głosowej” są przechowywane przez okres 30 dni od daty nagrania.

  2. Usługa świadczona przez MobileLabs, o której mowa w Regulaminie, nie jest usługą telekomunikacyjną. Aplikacja jak również Drugi Numer nie służą do nawiązywania wychodzących połączeń głosowych, w tym połączeń alarmowych. W celu dostępu do takich połączeń Użytkownik powinien korzystać z odpowiednich usług świadczonych przez dostawców usług telekomunikacyjnych.

  3. W ramach korzystania z Usługi, Użytkownik przy pomocy Aplikacji wybiera Drugi Numer spośród numerów wygenerowanych w sposób automatyczny przez Aplikację. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego ustalenia Drugiego Numeru ani nie może żądać ponownego przypisania mu wcześniej wykorzystywanego Drugiego Numeru, który dla tego Użytkownika wygasł zgodnie z pkt 7 poniżej.

  4. Użytkownik może równocześnie posiadać i posługiwać się nie więcej niż trzema Drugimi Numerami. Niedozwolone jest masowe tworzenie kont przez jednego użytkownika w celu zwiększenia dostępności numerów. Użytkownik posiadający więcej niż trzy konta może bez powiadomienia utracić dostęp do serwera obsługującego aplikację oraz wylosowane numery.

  5. Drugi Numer jest aktywny (tj. można z niego korzystać np. do odbierania połączeń i SMS/MMS, odsłuchiwania „poczty głosowej”) od chwili (nie dłużej niż kilka sekund) jego wybrania przez Użytkownika przy pomocy Aplikacji.

  6. W ramach Usługi nie jest możliwe wysyłanie wiadomości i notyfikacji, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.3-1.4 powyżej, na zagraniczne numery telefonu. Ponadto wysyłanie zaproszeń i „notyfikacji” nie jest możliwe na inny Drugi Numer, na numery telefonu funkcjonujące u niektórych operatorów wirtualnych (tzw. MVNO) oraz na numery telefonu w sieciach stacjonarnych.

  7. Drugi Numer wygasa (tj. przestaje być aktywny) w następujących przypadkach:

   1. upływ okresu aktywności danego Drugiego Numeru zgodnie z pkt 8 poniżej;

   2. usunięcie danego Drugiego Numeru zgodnie z pkt 9 poniżej;

   3. wygaśnięcie Umowy zawartej z Użytkownikiem.

  8. Drugi Numer jest aktywny przez 7 dób (168 godzin) od chwili jego wyboru (aktywacji) przez Użytkownika w Aplikacji. Powyższy okres 7 dni rozpoczyna swój bieg na nowo w momencie, gdy w okresie aktywności danego Drugiego Numeru u Użytkownika zostanie na ten numer nawiązana „komunikacja przychodząca”, rozumiana jako przychodzące połączenie głosowe o czasie trwania co najmniej 1 pełnej minuty lub przychodzący SMS/MMS. W powyższy sposób czas aktywności Drugiego Numeru może być wielokrotnie przedłużany. Drugi Numer przestanie być aktywny (wygaśnie) z upływem 7 dób od momentu ostatniej „komunikacji przychodzącej”, o której mowa powyżej.

  9. Użytkownik może w każdym momencie samodzielnie usunąć za pomocą Aplikacji udostępniony mu aktywny Drugi Numer.

  10. Z chwilą wygaśnięcia Umowy Użytkownik traci możliwość korzystania z Usługi, w tym korzystania z wszystkich Drugich Numerów aktywnych w chwili wygaśnięcia Umowy – nawet jeżeli nie upłynął jeszcze dla danego Drugiego Numeru okres aktywności wskazany w pkt 8 powyżej.

  11. Z chwilą wygaśnięcia danego Drugiego Numeru Użytkownik traci możliwość jego wykorzystywania. Oznacza to w szczególności, że połączenia kierowane przez osoby trzecie na ten Drugi Numer nie są przekierowywane na Aplikację.

  12. Za pomocą Aplikacji Użytkownik może określić czas, w którym będzie on niedostępny pod Drugim Numerem. W tym czasie połączenia przychodzące na aktywne Drugie Numery są przekierowywane automatycznie na „pocztę głosową” Użytkownika w ramach Aplikacji.

  13. Użytkownik może korzystać z Usługi przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem pkt 14 poniżej.

  14. MobileLabs jest uprawniona do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w świadczeniu Usługi, w wymiarze łącznym do 7 dni w roku, nieprzekraczającym jednorazowo 48 godzin, w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konfiguracyjnych lub konserwacyjnych. MobileLabs powiadomi o przerwie technicznej z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu w Aplikacji.

  15. MobileLabs informuje, że z powodu prac konfiguracyjnych lub konserwacyjnych, o których mowa w pkt 14 powyżej, jak również z powodu nagłych awarii uniemożliwiających niezwłoczne odtworzenie danych, bezprawnych działań podmiotów trzecich lub działania siły wyższej, której przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć ani zapobiec, może dojść do przerwania ciągłości posiadania przez Użytkowników przypisanych do nich Drugich Numerów – nawet jeżeli zostaną spełnione warunki określone w pkt 8 powyżej. W takim wypadku MobileLabs dołoży należytej staranności, aby ponownie przypisać Użytkownikom te same Drugie Numery, jednakże MobileLabs – ze względów technicznych – nie zapewnia, że będzie to możliwe.

  16. Usługa jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie po poprawnym zainstalowaniu Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym, uruchomieniu Aplikacji oraz zapewnieniu połączenia Aplikacji z siecią Internet.

  17. Usługa jest świadczona bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz MobileLabs. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).

 3. Aplikacja
  1. Aplikację można pobrać nieodpłatnie ze sklepu internetowego Google Play (play.google.com).

  2. Aplikacja umożliwia w szczególności:

   1. wybór i aktywację Drugiego Numeru w sposób opisany w Regulaminie;

   2. odbieranie połączeń głosowych wykonywanych na Drugi Numer przez osoby trzecie;

   3. odbieranie SMS/MMS przesyłanych na Drugi Numer przez osoby trzecie;

   4. korzystanie z funkcji „poczty głosowej”;

   5. wysyłanie wiadomości i „notyfikacji”, o których mowa w § 2 pkt 1 Regulaminu;

   6. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych przez MobileLabs w Aplikacji.

  3. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym należy postępować zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami wyświetlanymi po uruchomieniu pliku inicjującego instalację lub podawanymi przez sklep internetowy Google Play (play.google.com).

  4. W celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji i Usługi, MobileLabs zaleca Użytkownikom korzystanie z ustawień systemowych wskazanych przez Aplikację. W przypadku wyboru przez Użytkownika innych ustawień systemowych Aplikacja i Usługa może – ze względów technicznych – nie działać prawidłowo.

  5. MobileLabs może udostępniać aktualizacje Aplikacji, w szczególności w związku z rozbudową jej funkcjonalności. Dokonanie aktualizacji może być niezbędne do zapewnienia prawidłowego dalszego działania Aplikacji i Usługi. O dostępności aktualizacji Użytkownik jest powiadamiany zgodnie z ustawieniami swojego Urządzenia Mobilnego (np. w formie komunikatu systemowego).

 4. Zawarcie umowy
  1. Usługa jest przeznaczona dla osób fizycznych mających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym dla osób pomiędzy 13-tym a 18-tym rokiem życia), które zainstalowały Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym i potwierdziły zapoznanie się z treścią Regulaminu, zawierając w ten sposób Umowę z MobileLabs. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych (w tym osoby pomiędzy 13-tym a 18-tym rokiem życia) mogą korzystać z Aplikacji i Usługi za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica). Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca powyższe warunki.

  2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w wersji elektronicznej pod adresem http://drugi-numer.pl/pl/regulamin/, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego pobranie w formacie PDF w każdym czasie, w tym również przez zawarciem Umowy. Ponadto w ramach Aplikacji znajduje się link do Regulaminu.

  3. 1. Językiem zawartej Umowy jest język polski.

 5. Zakaz dostarczania treści bezprawnych
  1. W związku z korzystaniem z Usługi Użytkownik nie może dostarczać MobileLabs ani osobom trzecim treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

  2. Użytkownik nie może korzystać z Usługi w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.

 6. Wymagania techniczne i ryzyka
  1. Zainstalowanie Aplikacji i korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzenia Mobilnego z działającym systemem operacyjnym Android (od API23) i dostępem do sieci Internet. Ponadto do poprawnego działania Aplikacji wymagane jest przynajmniej 1024 MB dostępnej pamięci operacyjnej (RAM) na Urządzeniu Mobilnym oraz wyświetlacz o przekątnej ekranu co najmniej 3,5 cala. Do instalacji Aplikacji wymagane jest 50 MB wolnej pamięci wbudowanej Urządzenia Mobilnego.

  2. Ze względu na specyfikę systemu operacyjnego Android, poprawne działanie Aplikacji może nie być możliwe na niektórych Urządzeniach Mobilnych spełniających wymagania techniczne określone powyżej. Dotyczy to sprzętu, w którym producenci wprowadzają własne modyfikacje systemu operacyjnego Android.

  3. Zainstalowanie Aplikacji i korzystanie z Usługi może okazać się możliwe również w przypadku urządzeń niespełniających wymagań opisanych w pkt 1 powyżej lub w przypadku dokonania przez Użytkownika samodzielnych zmian w systemie operacyjnym Urządzenia Mobilnego, nieautoryzowanych przez producenta. W takim wypadku MobileLabs – ze względów technicznych – nie zapewnia, że Aplikacja będzie działać prawidłowo oraz że korzystanie z Usługi będzie możliwe.

  4. Korzystanie z Usługi wiąże się z ryzykami i zagrożeniami związanymi z siecią Internet, takimi jak możliwość złamania zabezpieczeń urządzenia Użytkownika w celu nielegalnego pozyskania danych osobowych lub informacji, możliwość działania złośliwego oprogramowania (np. spyware, robaki internetowe, wirusy) lub tzw. phishing (przesyłanie fałszywych wiadomości, podszywających się pod wiadomości autentyczne, w celu pozyskania danych), pozyskanie przez nieuprawnioną osobę danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi. MobileLabs zaleca Użytkownikom zachowanie ostrożności i stosowanie odpowiednich środków ochrony (np. programy chroniące przed złośliwym oprogramowaniem, firewall, bieżąca aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji).

 7. Prywatność
  1. Użytkownik może korzystać z Usługi anonimowo, tj. w związku z zawarciem Umowy i korzystaniem z Usługi nie musi podawać MobileLabs swoich danych umożliwiających bezpośrednio zidentyfikowanie tożsamości Użytkownika (takich jak imię i nazwisko czy adres zamieszkania), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

  2. MobileLabs przetwarza następujące dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usługi: numer IMEI Urządzenia Mobilnego (w przypadku gdy urządzenie ma moduł GSM), adres IP Urządzenia Mobilnego, główny numer telefonu Użytkownika (jeśli Urządzenie Mobilne posiada kartę SIM, a Użytkownik nie zablokował w ustawieniach Aplikacji przekazywania do Systemu Informatycznego informacji o swoim głównym numerze telefonu), identyfikator Użytkownika (automatycznie nadawany w Aplikacji) oraz inne dane eksploatacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powyższe dane są przetwarzane przez MobileLabs automatycznie w celu świadczenia Usługi oraz – po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi – mogą być przetwarzane, na warunkach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi. Powyższe dane mogą być udostępniane organom państwa w przypadkach przewidzianych w obowiązującym prawie na potrzeby prowadzonych postępowań. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

  3. MobileLabs nie przetwarza, nie odczytuje ani nie wykorzystuje do żadnych własnych celów nagrań „poczty głosowej” w ramach Usługi ani treści wiadomości SMS/MMS wysyłanych na Drugi Numer.

  4. Wszelkie dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z Drugiego Numeru są usuwane przez MobileLabs w terminie 30 dni od wygaśnięcia tego Drugiego Numeru, z zastrzeżeniem anonimowych rekordów służących do rozliczeń MobileLabs ze stronami trzecimi (które są usuwane niezwłocznie po dokonaniu rozliczenia za wyjątkiem okoliczności, kiedy przetwarzanie, w  tym przechowywanie danych jest wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa) oraz z zastrzeżeniem przypadków wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi lub dochodzenia przez MobileLabs związanych z tym roszczeń.

 8. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi
  1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

  2. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia w każdym czasie zawartej z MobileLabs Umowy o świadczenie Usługi, ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez złożenie MobileLabs oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w dowolny sposób (np. przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w § 1 pkt 1 Regulaminu).

  3. Umowa o świadczenie Usługi może zostać wypowiedziana Użytkownikowi przez MobileLabs z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się:

   1. trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi lub zmiana zakresu świadczenia Usługi przez MobileLabs;

   2. naruszenie przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi przepisów prawa;

   3. prowadzenie przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi działań naruszających lub zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów osób trzecich;

   4. rażące lub ponawiające się naruszanie przez Użytkownika Regulaminu;

   5. generowanie przez Użytkownika tzw. sztucznego ruchu w Aplikacji; poprzez sztuczny ruch w Aplikacji rozumiany jest ruch generowany w Aplikacji bądź do niej wprowadzany z wykorzystaniem urządzeń i programów mogących generować połączenia lub wiadomości, o założonym przez podmiot generujący czasie trwania połączeń lub charakterystyce (od jednego lub wielu numerów do jednego lub grupy numerów), mający na celu jedynie jego zarejestrowanie na punkcie styku sieci podmiotów trzecich bądź w platformie bilingowej w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści finansowych bądź wyrządzenia szkody;

   6. jeżeli jest to wymagane na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji organu władzy publicznej.

  4. Wypowiedzenie Umowy przez MobileLabs następuje z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach wypowiedzenie na podstawie pkt 3 ppkt 3.2-3.6 powyżej może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.

  5. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostanie przesłane Użytkownikowi przez MobileLabs w postaci elektronicznej na Aplikację (tj. wyświetlone w ramach Aplikacji).

  6. Z chwilą wygaśnięcia Umowy Użytkownik traci możliwość korzystania z Usługi, w tym prawo do korzystania z Aplikacji i Drugich Numerów (stają się one nieaktywne).

  7. Niezależnie od postanowień powyższych, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować MobileLabs o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres siedziby MobileLabs lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (gotowy wzór stanowi załącznik do Regulaminu). Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy nie jest obowiązkowe. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy, Umowę taką uważa się za niezawartą.

 9. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być składane do MobileLabs:

   1. pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu, lub

   2. pisemnie na adres siedziby wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu.

  2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub adres
   e-mail osoby składającej reklamację; czas wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy; opis przyczyny reklamacji i treść żądania. W reklamacji dotyczącej Drugiego Numeru należy również podać ten numer oraz identyfikator Użytkownika widoczny w Aplikacji.

  3. MobileLabs udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany w reklamacji (w zależności od sposobu złożenia reklamacji).

 10. Postanowienia końcowe
  1. MobileLabs jest uprawniona do dokonania zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

   1. konieczność dostosowania treści Regulaminu do przepisów prawa lub do zmian przepisów prawa, dotyczących lub mających wpływ na świadczenie Usługi;

   2. konieczność dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników;

   3. konieczność dostosowania działalności MobileLabs do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień) lub decyzji upoważnionego organu władzy publicznej lub do orzeczenia sądowego dotyczącego Usługi;

   4. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Systemu Informatycznego lub Aplikacji;

   5. wprowadzenie nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru Usługi;

   6. wprowadzenie odpłatności świadczenia Usługi;

   7. zmiana dotycząca wymagań technicznych związanych z korzystaniem z Usługi;

   8. pojawienie się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi, zmiana takich ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi;

   9. zmiana danych podmiotów wskazanych w Regulaminie (np. adresu);

   10. zmiana adresów elektronicznych, w tym odnośników (linków) zamieszczonych w Regulaminie;

   11. zmiana w zakresie procesu zawarcia Umowy;

   12. zmiana funkcjonalności Aplikacji lub Systemu Informatycznego,

   13. zmiana lokalizacji lub sposobu pobierania Aplikacji przez Użytkownika;

   14. zmiana zakresu działalności MobileLabs.

  2. O zmianie Regulaminu MobileLabs poinformuje za pośrednictwem Aplikacji (tj. wyświetlona zostaje informacja w ramach Aplikacji), umożliwiając Użytkownikom zapoznanie się z treścią zmienionej wersji Regulaminu i wskazując termin wejścia zmiany Regulaminu w życie. Zmieniony Regulamin zostaje udostępniony w sposób opisany w § 4 pkt 2 Regulaminu.

  3. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, który nie wypowiedział Umowy o świadczenie Usługi przed wejściem zmiany Regulaminu w życie (przy czym termin wejścia zmiany Regulaminu w życie nie może być krótszy niż 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu w sposób określony w pkt 2 powyżej). Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika następuje zgodnie z § 8 pkt 2 Regulaminu.

Załącznik

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat:

MobileLabs sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, adres e-mail: kontakt@2nr.pl

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

usługa, o której mowa w REGULAMINIE USŁUGI „2nr”

 • Data zawarcia umowy:

 

 • Identyfikator Użytkownika widoczny w Aplikacji:

 

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

 • Adres konsumenta(-ów):

 

 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

 • Data (*):

 

 

(*) Niepotrzebne proszę skreślić.


Regulamin testowej usługi 2nr w wersji podstawowej_20.06.2022

Regulamin testowej usługi 2nr premium_20.06.2022